Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen The Beautybar by Jelle en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidsinstituut

1) Het schoonheidsinstituut staat ervoor dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van professionele, kwalitatieve materialen en producten.

2)Het schoonheidsinstituut zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling.

3)Het schoonheidsinstituut voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

3. Verplichtingen van de klant

1)De klant dient alle gegevens aan het schoonheidsinstituut te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

2)De klant dient vooraf aan sluiten van een overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. Betaling

1) Het schoonheidsinstituut vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar in het online afsprakensysteem en op de website.

2) De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3) Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

4) De klant dient onmiddellijk na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidsinstituut op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

5. Annuleringsvoorwaarden

1) De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uur vooraf aan de afspraak.

2) Wanneer de klant de afspraak niet 48 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidsinstituut het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

3) Iedere klant krijgt 1 joker. Deze kan eenmalig worden ingezet wanneer de klant niet kan komen naar de afspraak. Bij het inzetten van de joker vervalt het te betalen bedrag voor de geplande afspraak.

6. Klachtenafhandeling

1) Heeft een klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via telefoon gemeld te worden bij het schoonheidsinstituut.

2) Het schoonheidsinstituut moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

3) Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidsinstituut de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgends de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

4) Komen het schoonheidsinstituut en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de wetgever of een mediator.

7. Beschadiging & diefstal

1) Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidsinstituut beschadigt, dan heeft het schoonheidsinstituut het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

2) Diefstal wordt door het schoonheidsinstituut altijd direct bij de politie gemeld.

8. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidsinstituut te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer een klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidsinstituut het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren.

9. Recht

Op elke overeenkomst tussen The Beautybar by Jelle en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst